AGH & Friends - Je bent wat je maakt

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen welke door Advertising Group ’s-Hertogenbosch B.V. (nader te noemen: AGH & Friends) als opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangegaan c.q. ontstaan.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door AGH & Friends uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen met AGH & Friends, in welk kader AGH & Friends zich voor de uitvoering van derden bedient.
 5. In de Algemene Voorwaarden wordt onder product verstaan: alle door AGH & Friends voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, maquettes, logo’s, huisstijlen, advertenties, (werk)tekeningen, prototypes, mallen, modellen, (ontwerp)schetsen, webinterfaces, films en andere materialen of (elektronische)bestanden.

Artikel 2 Overeenkomsten en offertes

 1. De werkzaamheden van AGH & Friends voor de opdrachtgever kunnen doorgaans worden onderscheiden in werkzaamheden binnen de conceptfase (voorbereidende fase, alsmede creatieve concepten) en werkzaamheden binnen de uitvoeringsfase.
 2. In de conceptfase is de opdrachtgever in ieder geval gehouden aan AGH & Friends te voldoen het aantal door AGH & Friends aan deze fase bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat door AGH & Friends wordt gehanteerd voor de betreffende medewerkers. AGH & Friends zal deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan de opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Daarnaast is de opdrachtgever in de conceptfase ook gehouden alle door AGH & Friends gemaakte kosten te voldoen, waaronder begrepen de kosten van derden die door AGH & Friends zijn ingeschakeld.
 3. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de daarmee samenhangende prijsopgaven van AGH & Friends zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Prijzen kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen, waarbij de prijzen zoals vermeld in de opdrachtbevestiging geldend zijn.
 4. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Overschrijdingen tot 20% van de voor het product overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig worden gemeld.
 6. De opdrachtgever is voor de levering van het product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien AGH & Friends op verzoek van de opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de overeenkomst vallen, zal AGH & Friends op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan de opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. AGH & Friends is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.
 7. Alle door AGH & Friends in de conceptfase of uitvoeringsfase verstrekte afbeeldingen en omschrijvingen van goederen en werkzaamheden zijn niet bindend ten aanzien van de wijze van uitvoering van de door AGH & Friends geleverde zaken en de door AGH & Friends uit te voeren werkzaamheden. Indien AGH & Friends met de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is AGH & Friends niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 8. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan AGH & Friends wenst te verstrekken, dient de opdrachtgever AGH hiervan onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt AGH & Friends de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. AGH & Friends zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 2. AGH & Friends zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal AGH & Friends de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover dit na inzicht van AGH & Friends noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft AGH & Friends het recht om namens en voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat AGH & Friends hiervoor voorafgaande toestemming van de opdrachtgever behoeft.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie waarvan AGH & Friends aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoeft te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AGH & Friends worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AGH & Friends zijn verstrekt, heeft AGH & Friends het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit
 5. de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van AGH & Friends aan de opdrachtgever in rekening te brengen. AGH & Friends is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat AGH
 6. & Friends is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan AGH & Friends de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het product enz. te controleren en goed te keuren. Op verzoek van AGH & Friends dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk, al dan niet per e-mail, te bevestigen.

Artikel 4 Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar AGH & Friends haar bedrijf uitoefent.
 2. Een door AGH & Friends opgegeven termijn voor het volbrengen van de overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve nooit een fatale termijn, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven. AGH & Friends
 3. is bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
 4. Indien AGH & Friends het product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan de opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. AGH & Friends is nimmer belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, in de aangegeven valuta, ten kantore van AGH & Friends of door middel van storting ten gunste van een door haar aan te wijzen bank- of girorekening.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, compensatie, schuldverrekening of opschorting van de betaling toe te passen om wat voor reden dan ook.
 3. AGH & Friends heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. AGH & Friends heeft te allen tijde het recht om een voorschot van de opdrachtgever te verlangen. Daarnaast heeft AGH & Friends het recht volledige betaling van kosten, in het bijzonder commercialproductie- en (ether)mediakosten van de opdrachtgever te verlangen, voordat AGH tot betaling van deze kosten (namens de opdrachtgever) verplicht is. Tevens heeft AGH & Friends te allen tijde het recht om van de opdrachtgever betalingszekerheid te verlangen.
 5. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen vóór verzending/verspreiding door AGH & Friends van de opdrachtgever ontvangen te zijn.
 6. Wanneer betaling van de factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen
 7. na factuurdatum – of zoveel korter als overeengekomen – is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand over het totale bedrag van de factuur, inclusief incassokosten, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
 8. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,00.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en overige verplichtingen jegens AGH & Friends.

Artikel 6 Reclames

 1. AGH & Friends zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.
 2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de verzonden facturen dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan AGH & Friends te worden kenbaar gemaakt.
 3. Reclames als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de opdrachtgever ter zake.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Voor alle directe schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet – niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht – is AGH & Friends niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van AGH sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 2. AGH & Friends is ook niet aansprakelijk voor:
  a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld; b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten van, door of namens de opdrachtgever ingestelde derden;
  d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
 3. fouten in het product, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
 4. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde product door anderen dan AGH & Friends;
 5. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door AGH & Friends geleverde product.
 6. Voor alle indirecte schade, gevolgschade alsmede stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen, is AGH & Friends nimmer aansprakelijk.
 7. AGH & Friends heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
 8. AGH & Friends is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van beschadiging tijdens vervoer of tijdens verzending van post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, AGH & Friends of derden (dit heb ik al bij levering gezegd).
 9. De opdrachtgever vrijwaart AGH & Friends voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan AGH & Friends onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld door AGH & Friends.
 10. Enige aansprakelijkheid van AGH & Friends is te allen tijde beperkt tot:
  het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van AGH & Friends ter zake wordt uitgekeerd;
  indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, de schade van de facturen die door de opdrachtgever zijn voldaan in de periode van 3 maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 11. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 30 dagen vanaf het moment dat de overeenkomst is volbracht, tenzij AGH & Friends de aansprakelijkheid ter zake heeft erkend. Indien en voor zover de overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van AGH & Friends door het verloop van 30 dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één incident.

Artikel 8 Intellectueel eigendom, auteursrecht en eigendomsrecht

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan AGH & Friends.
 2. Op alle schriftelijke adviezen, voorstellen, rapporten, verslagen, teksten, beschrijvingen, tekeningen, modellen, films, maquettes enz, alles in de meest ruime zin des woords, en/of ontwerpen ten aanzien van vorenstaande opsomming die in het kader van de overeenkomt door AGH & Friends tot stand zijn gebracht, rust het auteursrecht of eventuele andere intellectuele eigendomsrechten bij AGH & Friends.
 3. Het door AGH & Friends verstrekte product is uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AGH & Friends worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt
 4. of ter kennis van derden gebracht, tenzij AGH & Friends hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
 5. AGH & Friends is te allen tijde gerechtigd haar naam op of bij het product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het product zonder vermelding van de naam van AGH & Friends in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 6. AGH & Friends behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinde te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. De opdrachtgever vrijwaart AGH & Friends voor aanspraken van derden
 8. met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom, auteursrecht dan wel modellenrecht op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst eventueel worden gebruikt.
 9. In het kader van de overeenkomt door AGH & Friends tot stand gebrachte producten blijven eigendom van AGH, ongeacht of dit product aan
 10. de opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9 Gebruik en licentie

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met AGH & Friends, verkrijgt de opdrachtgever, voor een nader bij de overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het product voor zover dit betreft het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het product waarvoor op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst vaststaande voornemens bestonden.
 2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van AGH & Friends niet gerechtigd een product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de overeenkomst. Voor elk gebruik van een product waarvoor geen toestemming is verleend, komt AGH een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500,00.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van AGH & Friends veranderingen in het voorlopige of definitieve product aan te brengen.
 4. AGH & Friends heeft de vrijheid om de naam van de opdrachtgever en het voor de opdrachtgever ontwikkelende product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

Artikel 10 Overmacht

 1. AGH & Friends is niet gehouden tot de nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende verkeersopvattingen voor haar rekening komt.
 2. Indien AGH & Friends haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat AGH & Friends alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 3. De opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het tweede lid zich voordoet, na het schriftelijk stellen van de laatste termijn van 2 weken,
 4. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen evenwel onverminderd de verplichting tot betaling van hetgeen reeds gefactureerd en van het onderhanden werk en zonder restitutie of schadevergoeding.
 5. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen omtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AGH & Friends geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AGH & Friends niet in staat is de verplichtingen na te komen. Stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming alsmede werkstaking in het bedrijf van AGH & Friends worden daaronder begrepen.
 6. AGH & Friends heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AGH & Friends haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. AGH & Friends is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. AGH & Friends is bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever enige (betalings)verplichting niet stipt na komt, dan wel indien de opdrachtgever geraakt in staat van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de opdrachtgever, dan wel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.
 3. AGH & Friends heeft bij ontbinding in gevolge dit artikel recht op schadevergoeding, ook zonder aan de ontbinding voorafgaande ingebrekestelling.
 4. AGH & Friends heeft bij ontbinding in gevolg dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al hetgeen AGH & Friends uit hoofde van de opdracht met de opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren. Indien AGH & Friends de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. Daarnaast behoudt zij steeds om schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde product te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.

Artikel 12 Overdracht aan derden

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de overeenkomst en/of op het product aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden die in het kader van de overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 14 Geschillen

 1. De Rechter in de vestigingsplaats van AGH & Friends is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft AGH & Friends het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde Rechter.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en voortvloeiende verbintenissen tussen AGH & Friends en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Advertising Group ’s-Hertogenbosch B.V. ’s Hertogenbosch, 8 juli 2015